OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 24.03.2024 19:52:11 

Mineralogické a banícke múzeum v Bojniciach

 

                                                                     

                                        ORGANIZAČNÝ PORIADOK MÚZEA


 
     
                                                                                            Celkový pohľad na časť zbierok ( v r. 2000 ).


  Súkromná zbierka, obsahujúca objekty minerálov, drahých kameňov, dekoračných hornín, skamenelín a baníckych artefaktov bola založená  p. Marošom Barokom v r. 1987. Od svojho vzniku prešla viacerými  reinštaláciami. V súčasnosti predstavuje rozsiahlu kolekciu vedeckého materiálu, vo viacerých prípadoch aj z dnes už neexistujúcich, resp. voľne v prírode nedostupných lokalít alebo ťažobných závodov.  V zbierkovom fonde sú zastúpené ukážky minerálov a hornín viac menej z celého sveta, pričom základom boli minerály práve z územia Slovenskej republiky. Zbierka svojím obsahom patrí medzi najväčšie a najkomplexnejšie zamerané súkromné zbierky svojho druhu v Slovenskej republike.

Oficiálne je sprístupnená širokej verejnosti od 16. apríla 2010 ako prvá svojho druhu v Slovenskej republike.

 

                                   

                                    Vchod do štôľne Ján Slávik na Dubníku ( r. 1998 ), ktorým bolo nafárané Hg - zrudnenie. Dnes už je  po rekultivácii.


I. Poslanie expozície výstavného pavilónu

 
1. GEOPark Bojnice je účelové zarariadenie regiónalneho významu a pôsobnosti. Jeho postavenie upravuje vo svojej smernici organizačný poriadok. Za prevádzku výstavného pavilónu expozície GEOPark Bojnice zodpovedá kurátor GEOParku Bojnice.

 
2. Poslaním a náplňou činnosti expozície výstavného pavilónu
GEOParku Bojnice je zhromažďovanie, vystavovanie a následná ochrana vedecky a dokumentačne cenných vzoriek minerálov, drahých kameňov, skamenelín a dekoračných hornín. Súčasťou zbierkového fondu sú aj banícke artefakty a technika,  geologická knižnica a príbuzné objekty za účelom ich potenciálného dokumentovania, spracovania  a vedeckého štúdia. Zbierkový fond je možné rozširovať oprávnenými terénnymi zbermi, darom, výmenou alebo priamym nákupom.

 
3. Vystavená časť zbierkového fondu
GEOParku Bojnice v expozičnom výstavnom pavilóne trvale slúži k účelu  vzdelávania všetkých záujemcov regiónu i mino neho, taktiež ako lokálne miesto pre určovanie minerálov, drahých kameňov a dekoračných hornín v úrovni súdnoznaleckých posudkov.

 
4. Expozícia trvale v rámci prevádzkovej doby propaguje oblasť geológie sveta, Slovenskej republiky i regiónu Horné Ponitrie a to na verejnej úrovni.

 

                                                 

                                                                        Celkový pohľad na časť zbierok drahých kameňov v expozícii ( v r. 2000 ).


II. Kurátor expozície výstavného pavilónu

 
1. Priestor expozície výstavného pavilónu i expozícia GEOParku Bojnice je spravovaný kurátorom. Kurátor sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými na území Slovenskej republiky, taktiež  aj ustanoveními tohoto organizačného poriadku a ostatnými platnými predpismi a STN normami. Práca kurátora je plnohodnotnou odbornou prácou, vyplývajúcou z jeho dosiahnuteého vzdelania a vykonávaná je vzhľadom na neziskovosť projektu expozície iba dobrovoľnou formou resp. popri zamestaní.

 
2. Povinnosti kurátora:

Kurátor je povinný zabezpečovať chod a rozvoj expozície.

Kurátor je povinný viesť evidenciu zbierkového fondu expozície a inventár GEOParku Bojnice.

Kurátor je povinný v rámci svojích možností zaisťovať služby poskytované podľa bodu IV.

 
3. Práva kurátora:

Kurátor má právo manipulovať s jednotlivými exponátmi i zariadením zbierkového výstavného pavilónu ( v súlade s organizačným poriadkom ), poprípade uvedeným druhom prác písomne poveriť inú osobu.

Kurátor má právo rozhodovať o výbere exponátov, ako aj ich zaradení do expozície alebo depozitára.

Kurátor má právo rozhodovať o poskytovaní služieb v súlade s organizačným po riadkom.

 

                                                               

                                                      Celkový pohľad na časť zbierok syntetických drahých kameňov a imitácii v priestoroch expozície ( v r. 2000 ).


III. Umiestnenie a zabezpečenie expozície výstavného pavilónu

 
1. Expozícia výstavného pavilónu ako súčasť GEOParku Bojnice je umiestnená v prízemných priestoroch rodinného domu na ul. Športová 540/22 v Bojniciach, okres Prievidza. Sprístupnená pre verejnosť je od 01. januára 2010 v rámci prevádzkovej doby.

 
2. Požiarne zabezpečenie, ochranu zbierového fondu a upratovanie priestorov expozície zabezpečuje vo vlastnej réžii prevádzkovateľ expozície. Zabezpečenie je realizované výkonom stálej strážnej služby ( SBS ).

 
3. V dobe neprítomnosti kurátora na pracovisku je vstup do priestorov expozície výstavného pavilónu nepretržite chránený bezpečnostným zariadením pripojeným na SRP.  Kľúče od expozície sú uschované u bezpečnostnej služby a kód pre vstup má výlučne kurátor a prevádzkovateľ expozície. Vstup mimo prevádzkovej doby pre verejnosť je zakázaný.

 
4. Evidované vzorky sú výhradným súkromným  majetkom súkromnej osoby, p. Maroša Baroka z Bojníc ( prevádzkovateľ
GEOParku Bojnice ). Vystavené vzorky sú inštalované v zasklených a uzamknutých vitrínach v priestore expozície, v depozitáre v zásuvkových skrinkách. Vstup verejnosti do priestorov depozitára nie je prístupný. Exponáty nadrozmerných kusov sú vystavené voľne v priestore vonkajšieho okruhu GEOParku Bojnice v tesnej blízkosti expozície výstavného pavilónu a to spolu s ukážkami banskej techniky.

 
5. Dočasne vystavené exponáty z iných zbierok, t. j. zapožičané exponáty, musia byť vo vitrínach riadne označené doplnkovou tabuľkou ich vlastníka a dobou ich zapožičania. Iné vystavenie nie je prípustné.

 

                                           

                                                              Dobývka s kremennou výpňou na ložisku Trebča v Kosove. Nevedel som sa vynadívať ( r. 2007 ).

 

IV. Služby poskytované expozíciou výstavného pavilónu

 
1. Expozícia výstavného pavilónu slúži všetkým záujemcom v oblasti geológie, najmä systematickej mineralógie, paleontológie a predovšetkým gemológie a petrografickej gemológie a to za nasledovných  podmienok:

- návštevu viac ako 3 osôb je potrebné vopred ohlásiť a dohodnúť s kurátorom výstavného pavilónu

-  všetci návštevníci sú povinný riadiť sa „ Návštevným poriadkom “.

 
2. Expozícia výstavného pavilónu ponúka možnosť fotografovanie ( resp. filmovanie ) vystavených vzoriek výlučne za stanovených podmienok:

Služba a poplatok sú stanovené „ Ceníkom služieb “.

Fotografovanie  ( resp. filmovanie ) vystavených exponátov v expozícii je dovolené realizovať výlučne za prítomnosti kurátora, vzorky však nie je možné zapožičať mimo objekt expozície.

Fotografovanie ( resp. filmovanie ) je nutné písomne objednať u kurátora expozície. Kurátor má možnosť žiadateľovi tento úkon odoprieť bez udania dôvodu. Úkon fotografovania alebo filmovania bez povolenia a úhrady vopred nie je prípustný.

 
V prípade, že fotografie budú použité pre publikačné účely v ľubovolnom tlačenom alebo filmovom materiály ( rovnako aj na internete ), je nutné v popise uviesť text  zbierka: Ing. Maroš BAROK, Bojnice. Expozícia MaBM JD Bojnice..

Fotografickú alebo filmovú techniku si zabezpečí žiadateľ.

Finančné prostriedky za túto službu budú použité výhradne na rozvoj uvedených zbierok.

 

                                                                          

                                                          Kvety z dobývok na Podlipe. Do úlomkov bez hodnoty zasiahla ruka šperkára ...


3. Expozícia výstavného pavilónu ponúka možnosť štúdia literatúry vlastnej geologickej knižnice s možnosťou repografie výlučne za stanovených podmienok:

Služba a poplatok sú stanovené „ Ceníkom služieb “.

Literatúra a mapy je možné poskytnúť k štúdiu iba v priestore expozície na mieste na to vyhradenom. Akékoľvek zapožičanie mimo uvedeného priestoru nie je prípustné.

Reprografické práce zabezpečí kurátor a to formou xeroxu resp. scanu vo formáte A4, s možnosťou ich tlače alebo uloženia na CD za poplatok uvedený  v  „ Ceníku služieb “.

Finančné prostriedky za túto službu budú použité výhradne na rozvoj uvedených zbierok.

 

                                                           

                                                              Časť vystavenej banskej techniky v priestoroch expozície v Bojniciach. Banský vozík ( hunt ).


V. Návštevný poriadok expozície výstavného pavilónu

1. Expozícia výstavného pavilónu GEOParku Bojnice je prístupný širokej laickej i odbornej verejnosti.
 
2. Expozícia nemá stanovenú pravidelnú prevádzkovú dobu. Táto sa odvíja od priameho záujmu návštevníkov. Návštevu je preto nutné vopred konzultovať s kurátorom zbierok.
 
3. Vstup do priestoru expozície výstavného pavilónu počas prevádzkovej doby je bezplatný, je umožnená forma dobrovoľného vstupného.                                                                                                                                                                                                                                                              
4. Na požiadanie je možné zo strany kurátora návštevníkovi bezplatne poskytnúť krátky odborný výklad k jednotlivým vystaveným exponátom.

5. Návštevníci sú povinní riadiť sa vyveseným „ Návštevným poriadkom “ ako aj pokynmi kurátora.

6. Je výslovne zakázané dotýkať sa vystavených exponátov, otvárať vitríny alebo inak neoprávnene manipulovať s predmetmi a zariadením expozície, poškodzovať ho premiestňovať alebo odnášať. 

7. Každý návštevník je povinný sa pri vstupe zapísať do „ Knihy  návštev “ podľa predtlače. 
         
                                                Banícke artefakty - klince uniformy, fokoše, lampáše a mnohé ďalšie zo sekcie banskej techniky.