OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 24.03.2024 19:52:11 

Mineralogické a banícke múzeum v Bojniciach

 

 

 

 

                                                                Prieskumná štôľňa pod vrchom Glezúr na Španej doline - Pieskoch ( r. 1998 ).

 

 

       

                  Interiér podzemného priestoru prieskumne štôľne v roku 1998 ( zľava: hlavná chodba, výpustný systém, chodba bez výstuže ).
Súkromná mineralogická zbierka ( zberateľ Maroš Barok )

 
 
Keby som mal načrieť do zažltnutých listov svojej zberateľskej minulosti, mal by som skonštatovať, že história súčasných zbierok minerálov, drahých kameňov, dekoračných hornín, skamenelín a baníckych artefaktov sa začala písať niekedy v druhej polovici roku 1987 a to z pohľadu vtedajšieho žiaka 7. ročníka ZŠ. Boli to moje prvé, no dodnes nezabudnuté okamihy kontaktu s tajomnými krásami neživej prírody. Prvým exponátom bol banskoštiavnický chalkopyrit, ktorý bol - dnes už ani  neviem kým - mi darovaný do rodiacej sa zbierky a ktorý dodnes zostal jej súčasťou. Má Inv. č. 1. Zbierka bola postupne rozširovaná novými nálezmi a výmenou, v neskoršom období aj prostredníctvom priamych nákupov. Bolo jasné čo ma zaujíma a ktorým smerom by som skúsil ísť. Toto rozhodnutie bolo jasné tiež po návšteve Budapešte v rámci rodinnej dovolenky a obchodu s minerálmi fy. BAV, kde mi rodičia v rámci podpory zberateľstva zakúpili niekoľko zahraničných minerálov, medzi inými aj rýdzu meď z Michiganu, celestín z Kazachstanu, disthén a chryzotil z kanadského Quebecku. Písal sa koniec 8. ročníka roku 1988. Je samozrejmé, že spočiatku, vzhľadom na svoje začínajúce vedomosti a samozrejme tak, ako pri zakladaní každých zbierok, boli zbierané a do zbierok zaraďované z dnešného pohľadu aj „ bezcenné “ exponáty, tieto však boli v neskoršom období postupne odvevidované a dnes ich návštevníci v zbierkach neuvidia. Za toto obdobie chcem poďakovať predovšetkým p. E. Kováčovej z Bojníc - mojej učiteľke prírodopisu no a samozrejme vždy a v každom ďalšom riadku milovaným rodičom Eve a Gabrielovi za šancu, že som mohol ísť cestou, ktorú som si sám zvolil. Rokom 2001 k nim pripájam rovnakým dielom aj môjho permoníka Kubka.

                               

                           

 

                                    Moja milovaná priemyslovka. Baník som sa " narodil " a ako baník raz odídem. A som na to vážne hrdý.


  Veľmi prínosným bolo obdobie r. 1989 – 1993, kedy vďaka nástupu na štúdium SPŠ banícku v Banskej Štiavnici boli zbierkové fondy počas uvedeného obdobia rozšírené o nálezy predovšetkým rudných polymetalických minerálov z banskoštiavnického rudného poľa a jeho okolia; krištálov zo Šobova, Banskej Belej; drahokovových rúd z oblasti Hodruše a z neďalekej Kremnice. Hoci v tom čase ešte boli v prevádzke aj niektoré z banských  ťažobných objektov, ako napr. Nová šachta Šobov či baňa Rozália v Hodruši, a mnohé z odvalov zberateľsky perspektívne, možno charakterizovať toto obdobie ako pomerne smutné, pretože baníctvo v tejto oblasti vstupovalo v tomto období do nenávratnej likvidácie a tým aj histórie.


   Okrem toho začali do zbierok novými návštevami po území Slovenskej republiky pribúdať nové ukážky napr. Cu - minerálov zo Španej Doliny, Ľubietovej a Novoveskej Huty, Fe - rúd z Nižnej  Slanej. Nemôžem si nespomenúť na Vyhne a lokalitu kremeňov, odkiaľ mi môj otec sám lesným terénom zniesol niekoľko kilogramov vážiacu dutinu s kremennými krištálmi. V tomto období bola založená časť zbierok, venovaná prvoopisom slovenských minerálov, pričom prvým exponátom bol minerál libethenit z lokality Podlipa v Ľubietovej. Tak sa začal rodiť pozitívny fanatizmus ku krásam neživej prírody. V tomto období ( r. 1991 ) som po prvý raz navštívil aj lokalitu Dubníckych opálových baní, ktorá je dodnes mojou srdcovou lokalitou. Od vtedy som na Dubník vrátil nespočetne veľa krát ...
 

     
 

Za toto obdobie chcem poďakovať predovšetkým mojím učiteľom p. Ing. P. Burdovi, taktiež p. H. Šuškovej zo SBM, Dr. J. Surovcovi zo ŠUBA v Banskej Štiavnice, Ing. R. Kaňovi z Hodruše, Dr. T. Korábovi z Bratislavy, spolužiakom M. Flimelovi z Nedožier a M. Murgašovi z Banskej Belej.

 

 
 
                     

                                Pred týmto mám naozaj úctu. Banícky stav buď velebený ... banskoštiavnický Salamander v r. 2004 pred radnicou.


 
Obdobie rokov 1993 – 1998 bolo spojené s vysokoškolským štúdiom. Bolo to obdobie z pohľadu nových prírastkov veľmi plodnými. Celkový počet zbierkových kusov bol rozšírený cca. o takmer 5.000 kusov minerálov a 1500 ks drahých kameňov. V roku 1997 bol položený základ časti zbierok dekoračných hornín, ktrorých základom sa stali ukážky kazachstanských, tadžikistanských, uzbeckých a karelijských hornín z fy. Kaveko v Košiciach - Šaci. Veľká vďaka za poskytnutie vzoriek granitov a mramorov patrí aj firme Mramor z Bratislavy. Z uvedeného obdobia vzišiel aj môj nový osobný záujem o zvláštnu skupinu minerálov, nazávanú aj drahé kamene ( gemológiu ). Veľmi pomocnú ruku mi v tomto prípade poskytli Dr. R. Ďuďa z Východoslovenského múzea v Košiciach a tiež Dr. J. Molnár z Košíc. Vysokoškolské štúdium a zberateľskú činnosť v tomto období som zavŕšil diplomovou prácou na tému „ Marketing svetových drahých kameňov “.

Za toto obdobie chcem poďakovať predovšetkým Ing. V. Tichému z Trenčína, Dr. R. Ďuďovi, S. Horskému, S. Levendovskému a Dr. J. Molnárovi z Košíc, Ing. M. Hutyrovi z Kremnice, Ing. J. Dočolomanskému z Bratislavy, F. Hoghovi z Kremnice a Ing. F. Albertymu z Prievidze.

 

 


 

Tohto pána si mimoriadne vážim, ako človeka i ako odborníka. Môj vzor - RNDr. Rudolf Ďuďa z Košíc ( r. 1998 ).


 
   
V období rokov 1998 - 2001 boli v rámci doktorandského štúdia a riešenej opálovej problematiky zdokumentované takmer všetky výskyty opálovej mineralizácie na území Slovenskej republiky. Zvláštna pozornosť bola venovaná pritom aj lokalite Dubník, kde bola vytvorená a navrhnutá k používaniu nová odborná terminológia domácich opálov, korelovaná s A.G.A.I. Sydney, Austrália
; ktorá je tvorcom medzinárodnej drahoopálovej nomenklatúry. V rámci práce „ Genetické závislosti opálovej a sprievodnej mineralizácie na území Západných Karpát a jej ekonomický význam “ boli dokumentované, odobraté, analyzované a napokon aj technologicky posúdené najvýznamnejšie výskyty ( cca. 140 ) domácich opálov ako suroviny potencionálne vhodnej pre šperkárske účely. Ich podstatná časť je dnes súčasťou zbierkového fondu, vrátane nábrusov a šperkárskych výbrusov. V rámci tohto obdobia som navštívil tiež viaceré zahraničné lokality, predovšetkým však rudné a uholné ložiská v Rumunsku ( vrátane zlatého n – uholníka ), lokality v Zillertalských a Habachtalských Alpách, Maďarsku – najmä Tokajská oblasť, Ukrajine, Poľsku a Českej republike.

Za toto obdobie chcem poďakovať predovšetkým p. Dr. J. Dercovi, Ing. M. Košuthovi, Ing. B. Balážovi a J. Sakmarovi z Košíc, F. Weissovi z H. Hámrov, F. Tichému a T. Řídkošilovi z Turnova; Dr. R. Distelbergerovi z KHM, Dr. G. D. Niedermayrovi z NHM a Prof. P. Huberovi z Wiedne, Dr. G. Pappovi z MTM v Budapešti  a mnohým ďalším.

 

 
                                                                       
                                                               
           
Zával chodby v drevenej výstuži - Baia Sprie, Romania ( r. 2001 ) ...

 

 
 
                                                                      ... a po prelezení sme mohli ísť ďalej - Baia Sprie, Romania ( r. 2001 ).
 

 
 
     
                                                             
Komín do dobývky kde som našiel antimonity - Herja, Romania ( r. 2001 ).

 

  Obdobie po odchode z vysokej školy v Košiciach bolo poznamenané viacerými faktormi, často aj antizberateľskými. Hľadanie nového zamestnania načas zasiahlo aj do osobného zberateľského života. Začal pracovať v súkromnej sfére, pričom som vykonával úlohu hlavného geologického dozoru pri geologicko - prieskumných a sanačných prácach na území Slovenskej republiky. Popri zamestnaní sa mi podarilo navštíviť viaceré lokality, z ktorých najkrajšie nálezy pochádzajú vo forme aragonitov z Konrádoviec, záhnedy z Klenovca, minerálov Cu z Rejdovej, granátov z Dobšinej a napr. drahých dubníckych opálov. V rámci vlastnej podnikateľskej dráhy som sa začal venovať brúseniu drahých a šperkových kameňov ku ktorému sa od roku 2004 pridala aj zlatnícka dielňa na opravy a zasadzovanie drahých kameňov. V rámci brusičskej praxe som niekoľkokrát navštívil domácich aj zahraničných brusičov – predovšetkým však v oblasti Turnova a Rovenska v Českej republike. V tomto období sa súkromná zbierka rozrástla o podstatnú časť syntetických drahých kameňov a podstatnú časť kameňov brúsených pre šperkové účely. V súčasnosti táto časť obsahuje cca. 2000 položiek exponátov. Od tohto roku pracujem aj ako súdny znalec v 5-ich odboroch.


 

  
   
                                        Historický objekt baníckej špaňodolinskej klopačky. Dnes penzión so znamenitou cesnačkou - doporučujem !

 
   
                                                 
 Na tieto miesta sa vraciam vždy rád - Špania Dolina v pozadí odvaly št. Maximilián ( r. 2005 ).


 
 
                                 
     
Herrengrundit alias devillín. Jedna z mineralogických perál špaňodolinského podzemia je aj v mojích zbierkach ...
 

   Od roku 2005 som nastúpil do zahraničnej rakúskej spoločnosti na pobočku so sídlom v Bratislave, ktorá je ťažiarsko-spracovateľskou organizáciou. Tu som v rámci pracovných povinnosti navštívil viaceré slovenské kameňolomy a štrkopieskovne, ktoré spoločnosť vlastní, zvlášť melafýrový kameňolom Lošonec, kde som dočasne zastupoval riaditeľa tejto prevádzky. Z tohto obdobia pochádzajú exponáty najmä v podobe kalcitov a achátov z melafýrových lomov v Lošonci a Sološnici.

 

 

                                                    Baňa Rozália v Hodruši v čase svojej aktívnej činnosti ( r. 2000 ). Dnes je ale všetkému trošku inak ...

 

Ku dňu 1.5.2006 bolo v evidencii tejto zbierky číselne evidovaných položiek 18.890 minerálov, 3.200 brúsených a leštených drahých kameňov, 1022 druhov leštených hornín dekoračných, 789 položiek skamenelín a 201 šperkov s drahými kameňmi. Zbierkový fond zahŕňa  aj  celkom  126 ks banských artefaktov vrátane 1 položky banskej uniformy. Archív pozostával z 4085 položiek geologických publikácii, máp a rozsiahleho foto a video archívu ( cca. 14.000 vlastných záberov bansko – geologických objektov ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opálové kráľovstvo, alebo keď sa hľadá dá sa nájsť. Kolekcia brúsených opálov Slovenskej republiky.

 

 

   

 

                                      Zbierkový fond sa rozrastal, prvý exponát s inv. č. 1 bolo samozrejme banskoštiavnické haldové zlato - chalkopyrit ...

Napokon som sa rozhodol vybudovať trvalú expozíciu, v ktorej by boli umiestené a verejnosti sprístupnené najzaujímavejšie a najhodnotnejšie exponáty z mojej zbierky. Udalosti v závere roku 2006 napokon vyústili do skutočnosti, že dňa 19.2.2007 bolo písomnou formou rozhodnuté, že novobudovaná expozícia bude niesť oficiálny názov " Mineralogické a banícke múzeum Jakuba Drevennáka Bojnice ".

Za túto skutočnosť  úprimne ďakujem pani Vierke Drevennákovej z Topolčian, Jakubkovej mame. Okrem nej moje slová vďaky patria Marošovi Pavlovičovi z Topolčian, Ing. Márii Fukoovej z Bratislavy a opäť Ing. Vojtechovi Tichému z Trenčína. Bez nich a ich podpory by sa sen o expozícii rozplynul v povetrí času nenaplnených túžob ...

A to by myslím bola aj trochu škoda .